april 23, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wedstrijdstreams Nederland en Engeland

Nederland

A. Nederlandse ACM Resultaten, Beleid en Marktstudies.

1. ACM: Ariva mag drie nieuwe treindiensten exploiteren.

Op 16 september 2021 heeft de Nederlandse Nationale Commissie voor Concurrentievermogen (ACM) een transportbedrijf, Ariva – een Nederlandse spoorwegmaatschappij, goedgekeurd voor drie nieuwe treindiensten, die in 2023 operationeel zullen zijn. Op grond van de Europese wetgeving mogen dergelijke diensten tot 2021 open access-dienst worden genoemd, tenzij de diensten een significant negatief effect hebben op het bestaande aanbod. De ACM concludeerde na hoorzitting dat de voorgenomen uitbreiding van Ariva niet zo’n impact zou hebben: de maximale negatieve impact op de winstmarge van de grote concessie van het spoorwegnet van NS zou 0,03% bedragen. Het is de eerste keer dat de ACM een dergelijke test heeft uitgevoerd.

2. ACM Juridische Noot: Wat is het billijk aandeel consumenten in artikel 101 lid 3 VWEU in het kader van duurzaamheid?

Wat is het eerlijke aandeel van de VWEU-consumenten in artikel 101, lid 3 – in de context van duurzaamheid – is het meest besproken onderwerp. De ACM en de Europese Commissie verschillen van mening over standaardovereenkomsten. EU-commissaris Westerge zei: “Er is een basisprincipe dat het beperken van de concurrentie voor een product eerlijk is en alleen kan worden gerechtvaardigd als de consumentenbalans van dat product niet slecht is.” Op 27 september 2021 verklaarde Martijn Snoep, voorzitter van de ACM, dat de ACM tegen het idee was en dat “er altijd een omgevingsanalyse moet worden gemaakt”.

In deze nota zet ACM haar visie uiteen, die zowel het debat hierover in de context van het Europese concurrentienetwerk als het eigen beleid van ACM op het gebied van duurzaamheidsafspraken wil adresseren. (I) voordelen buiten de markt worden berekend als compensatie voor de benadeelde consument, vooral als deze significant wordt getroffen in dezelfde groep; (ii) out-of-market-capaciteiten die andere consumenten ten goede komen, kunnen ook worden berekend als een billijk aandeel voor de totale consument; En (iii) geen volledige vergoeding eisen voor negatief getroffen consumenten, wat lovenswaardige objectieve voordelen oplevert.

READ  Een Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat de staatssubsidie ​​voor een nachtjet niet onrechtmatig is

3. Richtlijnen voor netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers over activiteiten die op grond van de huidige wet zijn toegestaan.

Op 14 september 2021 heeft ACM richtlijnen uitgebracht over de mogelijkheden van netwerkbedrijven voor alternatieve energiedragers. Deze richtlijnen leggen het wettelijk kader uit op basis van de huidige regels.

4. Marktonderzoek elektriciteitsopslag.

Op 10 september 2021 maakte de ACM bekend dat zij potentiële barrières voor elektriciteitsopslag had opgesomd en nader onderzoek zou gaan doen naar mogelijke tariefgerelateerde barrières, aangezien verschillende componenten van de overdrachtstarieven voor elektriciteit geen barrière kunnen vormen. Voor de bouw en ontwikkeling van energieopslaginstallaties.

B. Nederlandse rechtbanken.

1. Het College van Beroep voor het Handels- en Industrieel Beroep is het met de ACM eens over het EasyJet-beroep met betrekking tot de luchthavengelden van Shiphol.

Op 14 september 2021 maakte het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bekend met de ACM akkoord te gaan met het afwijzen van de klachten van EasyJet over de tarieven en voorwaarden die Schiffol vanaf 1 april 2019 hanteert. Bepaal of tarieven en voorwaarden in strijd zijn met de regels van het luchtvaartrecht. De ACM heeft dat verzoek afgewezen. EasyJet ging in beroep.

ACM constateerde dat Syfol voldoende gebruikers betrekt bij het bepalen van tarieven en voorwaarden en investeringsplannen. Het CBP bevestigde deze mening. Het CBP was het met de ACM eens dat de vergoedingen voor het landen en vertrekken en afhandelen van passagiers niet onredelijk of discriminerend waren, in tegenstelling tot wat EasyJet had beweerd.

Verenigd Koninkrijk

A. Groene Agenda.

1. Milieuduurzaamheidsadvies.

Op 29 september 2021 deed de UK Competition and Market Authority (CMA) een openbare oproep tot inzendingen waarin om informatie werd gevraagd naar aanleiding van het verzoek van de Britse regering om advies over welke tools beschikbaar zijn onder de Britse mededingings- en consumentenwetgeving. Ondersteuning van de Net Zero- en duurzaamheidsdoelstellingen van het VK, inclusief voorbereiding op klimaatverandering.

CMA is vooral geïnteresseerd in voorbeelden van hoe concurrentie- of consumentenwetten van invloed zijn op het vermogen van bedrijven of consumenten om consistent te functioneren. Het heeft om feedback gevraagd over wijzigingen in de concurrentieregels om het VK te helpen zijn Groene Doelen te bereiken en de noodzaak van CMA-begeleiding of betrokkenheid. nov. 10 staat de raadpleging open tot 2021.

READ  In een beleidswijziging keurde Berlijn de export van RPG's van Nederland naar Oekraïne goed.

2. Groene claims – Valse verklaringen.

Op 20 september 2021 heeft CMA een Green Claim Code vrijgegeven om bedrijven te helpen begrijpen hoe ze hun “groene” referenties kunnen gebruiken zonder consumenten te misleiden. Ondertussen zal de CMA begin 2022 een grondige evaluatie uitvoeren van misleidende groene claims, waarbij zowel online claims als claims in winkellabels en productlabels worden bekeken. Sommige sectoren lijken zich meer zorgen te maken over consumenten, waaronder textiel en mode, reizen en transport, en snel bewegende consumptiegoederen.

B. Interne markt van het VK – Vrij verkeer van goederen en diensten binnen het VK.

Aangezien het VK geen lid meer is van de binnenlandse markt van de EU, ligt de focus op het goed functioneren van de binnenlandse markt in de vier landen van het VK. Op 21 september 2021 heeft de CMA richtlijnen uitgevaardigd over de activiteiten van het nieuw opgerichte Internal Market Office onder auspiciën van de CMA om de gezondheid van de interne markt van de CMA te monitoren en erover te rapporteren.

OIM zal niet-bindend technisch en economisch advies verstrekken aan alle vier de Britse regeringen over de impact van de nieuwe regels die worden ingevoerd op het vermogen om hun producten en diensten in het VK op de markt te brengen en op de concurrentie en de keuze van de consument. Dit legt bijzondere nadruk op de markttoegangsbeginselen van de Britse internemarktwetgeving, waarin staat dat een product legaal moet worden vervaardigd of geïmporteerd en legaal mag worden verkocht, waarbij elk deel van het VK mag worden verkocht, als er belemmeringen zijn voor handel, investeringen en arbeidersbeweging in het VK, en discriminatie zonder. Dezelfde principes zijn van toepassing op het verlenen van diensten en de erkenning van beroepskwalificaties. OIM is verplicht op eigen initiatief of op verzoek van de overheid periodiek rapportages op te stellen. Om het OIM bij te staan ​​bij het nakomen van deze en zijn andere verplichtingen, heeft het de bevoegdheid om kennisgevingen uit te geven dat een persoon documenten of informatie moet verstrekken.

READ  Er zijn meer miljonairs in Nederland, maar de meeste bezittingen staan ​​alleen op papier

C. PCR-test voor reizen.

Op 10 september 2021 heeft de CMA een consultatie uitgebracht aan de Britse regering over manieren om de markt voor PCR-testen beter te bedienen. Na een marktonderzoek identificeerde de CMA het risico dat leveranciers van deze tests concurreren om andere redenen dan een hoge medische kwaliteit en constateerde zij klachten van consumenten dat testkits duur waren, of de instrumenten en testresultaten al dan niet vertraging hadden opgelopen, of dat ze contact konden opnemen met de leveranciers als er iets mis ging of als ze geld terug wilden. Om deze problemen op te lossen, beveelt de CMA vroege regulering, monitoring en bredere barrières aan. Het heeft een aantal specifieke aanbevelingen gedaan, waaronder geavanceerde normen, een one-stop-shoplijst met voldoende informatie om consumentennormen te vergelijken, en een plan om de naleving te controleren en te implementeren met geaccrediteerde testaanbieders en leveranciers die aan deze normen voldoen. Voldoe aan die normen, anders worden ze van de lijst verwijderd.

Ondertussen heeft de CMA onderzoek gedaan naar schendingen van de Britse consumentenwetgeving door twee leveranciers van deze tests en heeft ze verschillende leveranciers geschreven over klachten die zijn ontvangen over onjuiste prijzen van PCR-reistests, met het verzoek hun praktijken in overeenstemming te brengen met de consumentenwetgeving. Vereisten

Pamela J. Marmer, Yuji Okiwara, Stephen M. Pepper, Gillian Sprul, Hans Urles, Don (Dan) Zhang, Pietro Misanelli, Anna Rajchart, Mari Aragava, Philippe Dorcas, John Cav, Marta Cavanaca, Massimiliano Pissonia, Jose Abel Rivera-Pedroza, Chaz Reber Sube, Trailer en Alan W. Hersh heeft bijgedragen aan dit artikel.

21 2021 Greenberg Truck, LLP. Alle rechten voorbehouden. Nationale juridische studie, deel XI, nr. 280