Logo soestnu.nl


Foto:

Column Marian Nekkers-Kruis: 'Poldermodel'

Poldermodel. Dat woord kennen we allemaal. Het is een Nederlands gebruik dat we net zolang blijven praten en sussen totdat het tijd is om de bus te nemen, want die vertrekt zo. En de volgende maand polderen we verder over hoe we de belangen van een ieder zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen.
Soest kent een heleboel belangenorganisaties en die organisaties hebben allemaal een belang, dat zegt het woord belangenorganisatie al. Het probleem met belangenorganisaties is dat ze verschrikkelijk bezig zijn om hun belang uit te dragen en dat met zoveel enthousiasme dat ze de belangen van de andere belangenorganisaties over het hoofd zien. En dat is eigenlijk raar. Want hoe kan het ene belang nou belangrijker zijn dan het andere belang? Wie bepaalt dat?
Als je het woord belang bekijkt bestaan er vele varianten: belangenverstrengeling, belangenbehartiging, belangengroep, eigenbelang, levensbelang, landsbelang en nog vele andere vormen van belang. Teveel om op te noemen.
Als je er geen vergoeding voor ontvangt heet het belangeloos, krijg je ruzie dan heb je een belangenconflict, dan heb je belangenbehartiging nodig en word je lid van een belangenvereniging. Zo gaan we op dit moment te keer over het onderwerp 'parkeerplaatsen in een weiland'. Die parkeerplaatsen tasten het open landschap aan en zijn (oeps) aangelegd in agrarisch gebied met natuurwaarden. Daar gaan we weer. Het ene belang tegen over het andere belang. De Kringloopwinkel draait zo goed dat er regelmatig parkeerruimte te kort is. In een stukje weiland, vlak tegenover de Schans, ons gemeentelijk afvalcentrum, is er nu parkeerruimte voor 30 auto's. Iedereen blij? Was het maar waar. Nee dus. De belangen botsen als botsautootjes op de kermis.
Wiens belang is nu belangrijker? Die van de Eemvalleibewakers of de Kringloopwinkel. Aan de gemeente de schone taak in deze zaak een beslissing te nemen. En dat zal niet meevallen. Maar… doe dan net zoals onze regering doet bij moeilijke zaken. Stel een commissie in waarin mensen zitting hebben uit alle geledingen van de belangenorganisaties van Soest. Laat deze belangenorganisaties vergaderen over dit specifieke belang en dan met een advies komen richting gemeente. Dat advies wordt dan behandeld in een vergadering waarbij wordt gekeken of het niet in ernstige mate de belangen schaadt van de andere belangenverenigingen. Leg het voor aan de gemeente en die kan het meenemen in zijn besluit over de parkeerplekken.
Het is van levensbelang en niet onbelangrijk om de belangenbehartiging in Soest op een hoger peil te brengen. Ik heb er geen eigenbelang bij want het groepsbelang staat bij mij voorop. Belangeloos bied ik deze oplossing aan om zo belangenconflicten te vermijden. Het Soester belang staat op het spel. Belangenbehartiging is een van de peilers van onze samenleving en daar moeten we zuinig op zijn. De belangen van de ene groep zijn niet belangrijker dan de belangen van de andere groep, belangenvermenging moet worden vermeden. Daar hechten de burgers belang aan.
Het woord belang kent ook verschillende synoniemen zoals daar zijn: gewicht, waarde, importantie en macht. En juist voor dat laatste woord moeten we oppassen. Macht moet verdeeld worden. Dat is in het belang van een iedereen.

Meer berichten
Shopbox