Logo soestnu.nl


Foto: Shutterstock

Hier is de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Rob Metz van Soest

SOEST - Burgemeester Rob Metz heeft afgelopen maandagavond zijn nieuwjaarsspeech gehouden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Hier volgt de complete tekst:

''Dames en heren,

Allereerst van harte welkom op deze traditionele feestelijke eerste bijeenkomst van 2018 van de gemeente Soest. Ik wil beginnen met een toast. Een toast waarin ik iedereen een gelukkig en gezond 2018 toewens. Een toast waarin ik de hoop wil uitspreken dat wij in Soest er voor elkaar zijn als dat nodig is. Een toast op voorspoed van onze inwoners en onze gemeente. Proost! Zo, nu kunt u gerust verder drinken terwijl ik u wat kort in overweging wil geven.

2018 is een jaar waar ik mij persoonlijk enorm op verheug, omdat wij straks in maart met de gemeenteraadsverkiezingen het feestje van de lokale democratie mogen vieren. Helaas gaan we dat doen zonder twee van onze meest markante politici: Harry Witte en Karel van Geet, die na respectievelijk 28 jaar en 20 jaar de gemeentepolitiek verlaten, en helaas ook zonder wethouder Jannelies van Berkel, die na deze periode stopt als bestuurder in Soest en ook niet verkiesbaar is. Maar zoals dat in ons bestel gaat hebben we ook daarna een kersvers ambitieus gemeentebestuur en een paar stevige dossiers op de raadsagenda. Er is altijd continuïteit van bestuur. Misschien in de zelfde politieke lijn, of misschien juist in een andere, daar gaan de verkiezingen over. Ik kan u in ieder geval garanderen dat de Soester politiek als vanouds nooit saai zal zijn.

Vandaag verheug ik mij met name op de bekendmaking van de Soester van Jaar 2017, waarmee we een inspirerende plaatsgenoot in het zonnetje zetten. Ik ben me ervan bewust dat het als een cliché klinkt, maar het heeft oprecht bloed, zweet en tranen gekost om een keuze te maken uit de vele Soesters en Soesterbergers die voor deze eervolle vermelding in aanmerking komen.
Bovenstaand past ook prachtig in de gedachte van 'Wij zijn Soest'. Twee jaar geleden presenteerde ik dit tijdens mijn nieuwjaarstoespraak voor het eerst. Ik vroeg me af wat ik kon doen. Wat u kon doen, Wat wij konden doen om Soest tot een nog veiliger, nog toleranter, nog leefbaarder samenleving te maken. Wat wij individueel en als groep konden doen om nog meer samenhang in onze samenleving te brengen. Wij zijn Soest stimuleert inwoners van Soest en Soesterberg om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en te begrijpen. Dat we actief betrokken zijn in de Soester samenleving en omkijken naar elkaar. De mensen die hier voor mij zitten – en genomineerd zijn voor de Soester van het Jaar - doen dit al als geen ander.
Sommigen lieten zich door mij inspireren bij de start van Wij zijn Soest, waardoor bijvoorbeeld project 142 is ontstaan. Allen zetten zij zich actief in voor onze samenleving, sluiten hun ogen niet voor het leed, de zorgvraag, de behoefte van een ander. Juist zij laten zichtbaar zien dat je daarmee het verschil kan maken. En hoewel ik het een grote eer vind om dat straks met onze lokale Soester van het Jaar-award te mogen bekronen, wil ik benadrukken dat ik groot respect en veel bewondering heb voor alle genomineerden. Jullie laten een meer dan welkom geluid horen en zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal. Een geluid waarin individuen en groepen laten zien het verschil te willen maken. En zij zijn daarom allen ieder voor zich een inspiratiebron, een voorbeeld voor allen.
Jullie inzet maakt onze Soester en Soesterbergse samenleving menselijker en leefbaarder. Een fijne plek om te wonen, en een plek waar je je voor in wilt zetten. Dat is wat mij betreft de kracht van een samenleving waarin iedereen participeert, een participatiesamenleving, een onderwerp dat, zoals u wellicht inmiddels wel weet, mij zeer na aan het hart ligt.
Jullie laten zien hoe belangrijk participeren, echt deelnemen aan een samenleving, is. En dat het daarbij helemaal niet gaat om de kwantiteit, om hoeveel en hoe groot, maar juist om klein en dichtbij, om intentie, erkenning en aandacht.

Waar critici bang waren dat de participatiesamenleving afbreuk zou doen aan de verworvenheden van onze verzorgingsstaat omdat de overheid verantwoordelijkheden af zou schuiven, zie ik juist het tegenovergestelde gebeuren. Het delen van die verantwoordelijkheid, het actief meewerken aan oplossingen in plaats van achteroverleunen en boe-roepen, aandacht hebben voor de ander, het stimuleren van burgerinitiatieven, dat vergroot de betrokkenheid van alle mensen en is een verrijking voor onze samenleving. Maar ik hou het nog even spannend. Voor we overgaan tot de bekendmaking, wil ik kort met u teruggaan naar het jaar dat achter ons ligt. 2017 kende – uiteraard - hoogte- en dieptepunten. Absoluut hoogtepunt voor mij persoonlijk was het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Geweldig om te merken dat zij zich oprecht verdiepen in de problematiek die wij als middelgrote gemeente in deze regio hebben.
Het hoogtepunt voor de gemeente Soest was toch echt het landjuweel en alle activiteiten daaromheen. Ik heb ervan genoten hoe het Soester Groot Gaesbeker Gilde een brug heeft weten te slaan breed in onze samenleving naar het culturele en verenigingsleven. Verbinding gemaakt en daar gaat het om.
In politiek opzicht speelden in 2017 een aantal pittige dossiers de hoofdrol, die veel inwoners en politici stevig bezighielden. En dat zorgde helaas voor een dieptepunt, een aantal dieptepunten zelfs. Insprekers deinzen er soms niet voor terug hun mening ronduit respectloos te geven, en – dat moet me even van het hart - dat stoort me mateloos. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en wanneer je het ergens mee oneens bent, dan mag dat van mij een pittige discussie opleveren. Maar altijd op de inhoud, nooit op de persoon. En vooral: altijd met respect voor elkaar.
Onlangs las ik de bijlage bij het regeerakkoord van oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Hierin gaf hij onder andere zijn visie op de lokale democratie. Ook hij stelde vast dat het soms ontbreekt aan respect voor lokale bestuurders. Maar als je geen respect hebt voor je bestuur, zo stelt Tjeenk Willink, dan kun je je ook niet laten besturen. Dan ben je namelijk onverschillig omdat het je niet aangaat, of je bent gewoon tegen omdat je meent dat je belang wordt geschaad. En dat is iets heel anders dan accepteren dat er een democratisch bestuur is. Sterker nog deze onverschilligheid ten opzichte van het lokaal bestuur is bedreigend voor de lokale democratie.
Ik ben zelf ooit de politiek in gegaan, omdat ik vond dat ik geen recht van spreken had over het functioneren van de politiek, als ik niet zelf had geprobeerd om van binnenuit het systeem te veranderen. Ik wilde bij kunnen dragen aan het creëren van een leefbare samenleving.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zou ik dat aan deze criticasters mee willen geven. Ga zelf eens op die stoel zitten! Doe mee aan het feest van de democratie! Weeg de individuele belangen tegenover het algemeen belang. De komende weken zullen steeds meer partijprogramma's bekend worden en zullen de samenstelling van de lijsten van de naar schatting 15 partijen bekend worden. 15 partijen die willen meedingen naar 1 of meer van de 29 raadszetels.
Ondanks dit grote aantal partijen weet dat het voor partijen het soms lastig is om raadsleden en bestuursleden te vinden. Hier ligt uw kans om uw onvrede en uw eigen mening in daadkracht om te zetten en iets te gaan betekenen voor een ander, voor het algemeen belang en voor deze gemeente!
Laten we veel respect hebben voor de 29 raadsleden die op 28 maart worden geïnstalleerd en uw raad zullen vormen. Zij zullen daar minstens 20 uur per week voor het algemeen belang inzet voor plegen. Ik kan het niet laten om deze gelegenheid te gebruiken om ook het andere deel van de waarneming van Herman Tjeenk Willink met u te delen. Dat is de waarschuwing aan de politiek. Een waarschuwing dat alle bezuinigingen waartoe in het verleden is besloten nu tot uitvoer zijn gebracht. Dat betekent in Soest dat we een uiterst kleine en effectieve ambtelijke organisatie hebben. Dat betekent ook dat wanneer er wordt terug gekomen op besluitvorming of een nieuw college ook nieuwe ambities gaat formuleren, de politiek er niet aan ontkomt ook naar de formatie van de organisatie te kijken. Ook dat is verantwoordelijkheid nemen.
We hebben de transformatie in het sociaal domein goeddeels ingevuld. Of de transformatie gaat werken moet nog blijken. De politiek heeft uitgesproken een vangnet te willen vormen. Dat wordt in de komende vier jaar een spannende uitdaging.
Net zo spannend wordt de transformatie in het ruimtelijk domein. De nieuwe omgevingswet gaat de wereld net zo op zijn kop zetten als de decentralisaties in het sociaal domein hebben gedaan. Misschien zelfs nog meer omdat we hier jarenlang gewend zijn geraakt met een systeem. Een systeem dat nu compleet op zijn kop gaat. Er is nu bepaald dat dit in 2021 in zal gaan. Dat gaat gepaard met een enorme inspanning in automatisering. Dat gaat voor de nieuwe raadsleden nog heel veel hoofdbrekens kosten, met name over de vraag waar je als gemeente nog over wil gaan.

Terug naar ons menselijk domein
Iemand die veel voor onze gemeenschap heeft betekend was Jan Jager. In 2017 hebben we van veel dierbare en bijzondere Soesters afscheid moeten nemen, en zonder aan een van hen voorbij te gaan, wil ik hem toch in het bijzonder noemen.
Jan Jager zette zich met hart en ziel in voor de gemeenschap, als notaris én als mens. En hij heeft die gemeenschapszin over weten te dragen op ongelooflijk veel mensen, die zich in de naar hem vernoemde stichting ALS Jan inzetten voor lotgenoten. Hij was een inspiratiebron voor velen. En in dat opzicht zijn er – gelukkig – veel meer Soesters en Soesterbergers 'zoals Jan'. Ze zitten nu voor me.
Laat u inspireren door hun verhalen over wat hen beweegt, wat hen op de been houdt, waar ze van dromen, wat hen motiveert en wat hen drijft. Graag geef ik nu het woord aan Thari Schröder.''

Meer berichten
Shopbox