april 12, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nieuwe staatsaanbevelingen voor de geothermische sector, Nederland

Ophalen van het Nederlandse Liverton Project (Bron: Wormday Liverton)

Het Staatstoezicht op de Mijnen in Nederland heeft nieuwe aanbevelingen voor de aardwarmtesector uitgebracht, waarin de algemene professionaliteit van deze sector, de behoefte aan subsidies en de betrokkenheid van belanghebbenden worden benadrukt.

Op 30 september 3021 bracht de Nederlandse Staatsmijnbouwmonitor een rapport en aanbevelingen uit voor de Aardwarmtedienst in Nederland.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in 2017 de status van de aardwarmtesector beoordeeld om te kijken wat er met het rapport is gedaan en ondertussen of aardwarmte veilig is voor mens en milieu.

Tegen 2021 voerde SodM een documentair onderzoek uit, analyseerde het onderzoeksrapporten over geothermische locaties en voerde ongeveer 15 externe en interne interviews. Tot slot worden de relevante ontwikkelingen in kaart gebracht.

Directie Geothermie 2017 Het rijk had aanbevelingen voor het toenmalige ministerie van Economische Zaken en de Directie Geothermie.

Voor meer informatie over de aanbevelingen kunt u het rapport openen Hier (In het Nederlands).

Hans Bolsher, Geothermie Nederland Reageerde op de afgegeven verklaring: “We zijn er trots op dat alle inspanningen van de afdeling zijn opgemerkt. We zetten ons ook in om aardwarmte zekerder, winstgevender en leefbaarder te maken. Evaluatie biedt hiervoor handige handvatten.

De belangrijkste kenmerken worden weergegeven in twee verschillende conclusies:

  • Beslissingen over de volgende aanbevelingen (van 2017), en
  • De resultaten van de beoordeling zijn in 2021 uitgevoerd.

Beslissingen om de aanbevelingen op te volgen (van 2017)

Het ministerie van Economische Zaken werkt sinds 2017 aan het aanpassen van wet- en regelgeving, het creëren van normen en het wegwerken van de achterstand bij het goedkeuren van winningsplannen. In 2021 is dit nog niet rond. Vanuit het oogpunt van SodM is dit een belangrijke voorwaarde
Verdere ontwikkeling van aardwarmte.

READ  World Track Championship 2021 - Nederland verslaat Madison in Rupax terwijl Groot-Brittannië brons wint

In de afgelopen jaren zijn het nalevingsgedrag en de veiligheidsprestaties bij geothermische centrales verbeterd. Bedrijven met meerdere aardwarmtesystemen en bedrijven met jarenlange ervaring in de energiesector presteren over het algemeen beter dan bedrijven met aardwarmte als nevenactiviteit. De industrialisatie is begonnen, maar heeft nog niet het gewenste niveau bereikt. Dit moet beter gebeuren.

Waar nodig scherp toezicht – Na deze beoordeling kunnen onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren, interviews en SodM-analyses worden geëvalueerd, waardoor het strikte toezicht op de hele sector wordt versoepeld. Dit toont de ontwikkeling van sommige bedrijven en de trend die is ingezet in de industrialisatie van de sector. Er zal echter streng toezicht zijn op onderwerpen of gebieden waar naleving en beveiligingsprestaties door SodM worden vereist. Dit vraagt ​​maatwerk.

Resultaten van uitgevoerde schattingen (in 2021)

Gevolgen van het niet naleven van wet en normen – Als de normen ontbreken of onduidelijk zijn, is ook niet duidelijk waaraan moet worden voldaan om vergunningaanvragen voor te bereiden en te beoordelen. SodM heeft geconstateerd dat dit leidt tot onduidelijkheid tussen de vergunningaanvragers en haar adviseurs. Met de onervarenheid bij het aanvragen van vergunningen van sommige bedrijven kan dit leiden tot verzoeken tot opname met procedures die lang kunnen duren. Procedures kunnen ook lang duren omdat er veel juridische adviseurs zijn die adviseren over aanvragen. Dit garandeert een zorgvuldige procedure, maar leidt ook tot langere procedures, wat het proces van toelating vertraagt.

Onzekerheid over wanneer goedkeuring zal worden verleend en langdurig oefenen kan een belemmering vormen voor nieuwe projecten of uitbreiding van bestaande projecten. Een van de gevolgen is dat onzekerheid ook gevolgen heeft voor de financiering. Het tijdig verkrijgen van goedkeuring onder de juiste voorwaarden wordt door beleggers als (zeer) veel onzekerheid ervaren en daarmee een beleggingsrisico. Sommige financiers kunnen zich afmelden voor de geothermische markt.

READ  De politie in Nederland heeft 64 mensen gearresteerd in verband met een botsing tussen voetbalfans

Op 1 juli 2020 heeft SODM de Geothermal Surveillance Agreement vrijgegeven om SMM-conformiteit met SSM-normen en wet- en regelgeving te verduidelijken. Goede standaarden bij gebrek aan toezicht, SodM-standaarden afgerond. Deze standaard blijft van kracht totdat de EZK-standaard is aangenomen, samen met het beleid of de voorwaarden. SodM vroeg EZK naar ondermaatse ongevraagde adviezen als gevolg van het toezicht op de naleving van de Mijnbouwwet.

Enigszins businesscase – Aardwarmteprojecten in Nederland zouden zonder de SDE+ subsidie ​​niet rendabel zijn. Bovendien zijn de randen klein. Veel bedrijven hebben onvoldoende voorraad voor een goed putontwerp, onderhoud, putintegriteitsmetingen en stopzetting. Sommige mensen maken zich zorgen
Koffers moeten worden geleend. Onderhoud wordt niet altijd (adequaat) gedaan om een ​​goede integriteit te waarborgen.

Een beperkte praktijk van begrotingsontruiming veroorzaakt een kettingreactie. Er is een afname van (externe) expertise. Hierdoor voldoen rapportages die onderdeel zijn van een applicatie niet aan de norm. Hierdoor wordt aanvullende informatie gevraagd en duren vergunningsprocedures langer. Bij gebrek aan voldoende bewijs en gegevens zijn conservatieve regels verbonden aan vergunningen om de extractie veilig te laten plaatsvinden. Dit laatste leidt tot een limiet in de capaciteit en opbrengst van de put.

SodM onderkent dan ook het uitgangspunt van het EZK in de voorgestelde wijziging van de Mijnbouwwet, die een goede financiële inschatting geeft voor de gehele cyclus van een aardwarmteproject. Voor het veilig bouwen van een installatie en het vervolgens demonteren en demonteren zijn voldoende financiële middelen nodig.

Burgerparticipatie en betrouwbare informatie – Sommige gemeenten in Nederland hebben onvoldoende kennis over de gevaren van aardwarmte en weten niet veel over de gevaren van grondwater om belangrijke keuzes te maken in energieconversie. Samen met de burgers vragen ze om betrouwbare en onafhankelijke informatie. SodM vermeldt:

  • Informatiestromen beginnen vaak voordat formele processen beginnen. Dit zorgde in veel gevallen voor ongerustheid bij burgers, zelfs voordat de formele vergunningsprocedures begonnen. Gemeenten en starters speelden tot nu toe nog nooit zo goed. Het verdient aanbeveling dit te voorkomen of in ieder geval op te helderen.
  • De urgentie om goed te communiceren heeft het ministerie van EZK geleid tot een nieuwe en radicalere manier van communiceren met de omgeving, waarbij ondersteuning van geo-energie op het gebied van gedrag en gebouwde omgeving nodig is.
READ  Groeten uit 1980: De Nederlandse ansichtkaart komt eindelijk - 42 jaar te laat | Nederland

SodM concludeert dat betrouwbare en onafhankelijke informatie voor gemeenten en burgers en de participatie van goede en vroege burgers de risico’s van het kennen en begrijpen van de geografische locatie en het nemen van bekende beslissingen moeten verminderen. Repareer het nu, want geothermische energie is een van de belangrijkste energiebronnen voor energieverandering. SodM waardeert de inspanningen van het ministerie en het departement en adviseert EZK om te monitoren of deze inspanningen slagen om de burger vooraf en adequaat te informeren.

Bron: Staatstoezicht op de mijn